NIU Department of Mathematical Sciences - Faculty

NIU Math: Yoo Hong

Yoo Hong

Associate Professor
Matrix Analysis

Watson Hall 370e-mail: yhong@niu.edu
Web page