NIU Department of Mathematical Sciences - Faculty

NIU Math: Yoo Hong

Yoo Hong

Associate Professor
Matrix Analysis

Watson Hall 370   phone: (815)-753-0566 (intercom 00)
e-mail: yhong@niu.edu
Web page